Online Opvallers, onderdeel van Common Grounds Group

Algemene voorwaarden - Ontwerp en Marketing

Voorbeeld van de Algemene voorwaarden van Common Grounds Group B.V., details kunnen afwijken per specifieke opdracht:

Artikel 1 - Definities 

1.1 Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

1.2 Partij 2: Iedere (rechts)persoon die met Partij 1 een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan. 

1.3 Partij 1: Common Grounds Group B.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch. 

1.4 Partijen: Partij 2 en Partij 1 gezamenlijk. 

1.5 Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door Partij 1 te verrichten – en de door Partij 2 te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, opdrachtverlening, diensten et cetera tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in verband staan met een overeenkomst. 

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. 

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3 - Overeenkomst en opzegging 

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van (nader te bepalen) tenzij beide partijen schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. 

3.2 Opzegging van een overeenkomst geschiedt per e-mail aan administration@commongroundsgroup.com of per aangetekende post en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand, tegen het einde van de overeengekomen looptijd van de overeenkomst. Na het verlopen van de looptijd van het contract, wordt het contract automatisch met dezelfde periode verlengd. 

3.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar tenzij beide partijen schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. 

3.4 Bij een overeenkomst van 12 maanden of langer kan op verzoek van de wederpartij de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht voor de duur van maximaal twee (2) maanden worden onderbroken c.q. stilgelegd. Na verloop van genoemde periode worden de werkzaamheden door Partij 1 hervat. 

3.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partij 1 is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Partij 1 vervalt het recht tot gebruik van aan Partij 2 ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege. 

Artikel 4 - Prijzen 

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 

4.2 Partij 1 behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. 

Artikel 5 - Betaling 

5.1 Betaling dient te geschieden op de door Partij 1 in de overeenkomst aangegeven bankrekening. De facturen dienen binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum te zijn voldaan. Partij 2 gaat ermee akkoord dat er vertraging in de Tijdlijn en Milestones kan ontstaan door het niet tijdig betalen van facturen.

5.2 Indien Partij 2 tekortschiet in het voldoen aan één of meer van zijn betalingsverplichtingen, zullen alle bijkomende kosten ten laste komen van Partij 2. Daarnaast is Partij 2 een boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de schade aan de reputatie en de relatie tussen Partij 1 en de productiepartner. Dit omdat Partij 1 de producties tijdig bij de productiepartner onderbrengt, waardoor een gedeelte van de productiecapaciteit van de fabriek wordt gereserveerd voor de vervaardiging van de betreffende producten. Gedurende deze periode is het voor de productiepartner niet mogelijk om andere opdrachten aan te nemen. Bovendien kunnen toekomstige producties in het gedrang komen als de productie die onder deze overeenkomst valt, moet worden uitgesteld vanwege het uitblijven van betaling door Partij 2.

5.3 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Partij 1 op Partij 2 en de verplichtingen van Partij 2 jegens Partij 1 direct opeisbaar.

5.4 Door Partij 2 gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Partij 2 aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.5 Indien Partij 2 verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is Partij 1 gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken, waar dit nog mogelijk is.

Artikel 6 - Wijziging en meerwerk 

6.1 Indien Partij 1 op verzoek van Partij 2 of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande schriftelijke instemming van Partij 2, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Partij 2 worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Partij 1. Partij 1 is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

6.2 Partij 2 aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 6.1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 

6.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Partij 1 Partij 2 altijd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

Artikel 7 - Uitvoering 

7.1 Partij 1 start met de werkzaamheden wanneer de betaling van de eerste factuur ontvangen is. De volledige website en/ of marketingcampagne gaat live wanneer de volledige factuur is voldaan. 

7.2 Partij 2 zal alle gegevens, waarvan Partij 1 aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan Partij 1 verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Partij 1 zijn verstrekt, dan kan Partij 1 de bestaande website niet optimaliseren en heeft Partij 1 in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien Partij 2 ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan heeft Partij 1 het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Partij 1 om volledige betaling (inclusief rente en kosten) te vorderen conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 

7.3 Partij 1 zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. 

7.4 Partij 1 kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Partij 2 gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 

7.5 Indien overeengekomen is dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Partij 1 de uitvoering van de onderdelen uit een latere fase opschorten totdat de Partij 2 de resultaten van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald. 

7.6 Indien artikel 3.6 van toepassing is en Partij 2 een verzoek om de werkzaamheden te hervatten nalaat, dan is Partij 1 gerechtigd om de werkzaamheden te hervatten en de kosten daarvoor conform de geldende overeenkomst te factureren. 

7.7 Indien artikel 3.6 van toepassing is en de werkzaamheden door toedoen van Partij 2 niet kunnen worden hervat, dan is Partij 2 de voor de opdracht geraamde kosten over de periode volgend op de genoemde termijn aan Partij 1 verschuldigd. 

Artikel 8 - Voltooiing 

8.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn. 

8.2 Indien Partij 1, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden, zal Partij 1 Partij 2 hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

Artikel 9 - Geheimhouding 

9.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 

9.2 Partij 1 heeft het recht om de naam en het logo van Partij 2 te gebruiken als referentie. 

Artikel 10 - Intellectueel eigendom 

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de Partij 1 verleende diensten rusten bij Partij 1. Partij 2 verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Partij 2 is uitgesloten. 

10.2 De door Partij 1 verstrekte stukken aan Partij 2 zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Partij 2. Het is Partij 2 niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door Partij 1 is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met Partij 1. 

10.3 Partij 1 behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Partij 2 aan derden wordt verstrekt. 

10.4 Partij 2 vrijwaart Partij 1 voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten. 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid 

11.1 De totale aansprakelijkheid van Partij 1 is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 200.000,00 (tweehonderd duizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a. redelijke kosten die Partij 2 zou moeten maken om de prestatie van Partij 1 aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Partij 2 wordt ontbonden; 

b. redelijke kosten die Partij 2 heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Partij 1 op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; 

c. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 

d. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Partij 2 aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

11.2 Aansprakelijkheid van Partij 1 voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Partij 2, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Partij 2 aan Partij 1 voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Partij 2 aan Partij 1 voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 12.1 en 12.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet. 

11.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Partij 2 de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Partij 1 meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Partij 1 vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. 

11.4 Partij 2 vrijwaart Partij 1 voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Partij 2 aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Partij 1 

geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Partij 2 bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Partij 1 zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient. 

Artikel 12 - Overmacht 

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Partij 2 aan Partij 1 is voorgeschreven. 

12.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

Artikel 13 - Apparatuur & Software 

13.1 Partij 2 dient zorg te dragen voor apparatuur en faciliteiten die toegang geven tot een netwerk. Op dit netwerk moet Partij 2 de door Partij 1 verstrekte diensten kunnen ontvangen. Partij 2 dient zelf zorg te dragen voor de gemaakte communicatiekosten. 

Artikel 14 - Beheer 

14.1 Partij 1 is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met zoekmachines waarbij aangemeld wordt. 

14.2 Partij 2 zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht. 

14.3 Partij 2 is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruik– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. 

14.4 Partij 2 zal de door Partij 1 gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen. 

14.5 Partij 1 is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Partij 1 een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Partij 2, zal zo spoedig mogelijk aan Partij 2 kenbaar worden gemaakt. Partij 2 kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging. 

14.6 Partij 1 behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Partij 1 beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Partij 2 het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. 

14.7 Partij 1 is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Partij 1 te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Partij 2 jegens Partij 1 ontstaat. 

Artikel 15 - Licentie deal

15.1 De Licentienemer mag het logo gebruiken voor digitale albumcovers, posters, social media assets, videoclips, websites en visuals. Elk ander gebruik, zoals op merchandising, fysieke albumcovers en andere fysieke producten met commercieel oogmerk, vereist voorafgaande schriftelijke goedkeuring en eventuele financiële overeenkomst met de Licentiegever.

15.2 Voor nieuwe media dient de Licentienemer vooraf goedkeuring te vragen aan de Licentiegever en waar nodig een nieuwe betalingsovereenkomst aan te gaan.

15.3 Bij overtreding van deze overeenkomst dient de Licentienemer de volledige licentievergoeding terug te betalen en de winst gemaakt van de ongeautoriseerde producten te vergoeden.

15.4 De licentievergoeding voor het gebruik van genoemde producten buiten de toegestane media/uitingen in deze overeenkomst bedraagt een fee van 9.5% van de nettowinst op projecten/producten/verkopen/campagnes waar de producten worden gebruikt. Bij ongeoorloofd gebruik buiten de toegestane media/uitingen, wordt een boete van 150% van de oorspronkelijke factuurwaarde plus 100% van de nettowinst van de onrechtmatig gebruikte projecten/producten/verkopen/campagnes geëist.

15.5 Deze licentie wordt verleend voor een periode van 5 jaar, met automatische vernieuwing voor opeenvolgende perioden van 1 jaar, tenzij opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden. Bij vernieuwing wordt de licentievergoeding herzien op basis van de dan geldende marktvoorwaarden.

15.6 Alle rechten op het logo blijven eigendom van de Licentiegever. Aanpassingen aan het logo zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de Licentiegever, tegen een vergoeding die nader afgesproken wordt op het moment dat dit van toepassing is.

15.7 De overeenkomst kan worden beëindigd door afkoop, door de Licentiegever, bij faillissement van de Licentiegever, of door opzegging van de Licentienemer. Na beëindiging mag het logo niet meer gebruikt worden.

15.8 Geschillen worden in eerste instantie onderling opgelost. Indien nodig, worden deze voorgelegd aan de Rechtbank in Den Bosch, Nederland.

Artikel 15 - Briefing en Projectkoers:

a. De briefing zoals vastgesteld aan het begin van het project zal dienen als de leidraad voor het projectverloop. Eventuele wijzigingen of afwijkingen van deze briefing dienen schriftelijk te worden vastgelegd en overeengekomen door beide partijen.

b. Indien er wordt afgeweken van de vastgestelde briefing zonder voorafgaand overleg en schriftelijke goedkeuring van beide partijen, behoudt [Naam van uw bedrijf] het recht om eventuele extra uren die nodig zijn als gevolg van deze afwijkingen door te rekenen aan de opdrachtgever tegen het overeengekomen uurtarief.

c. Common Grounds Group B.V zal redelijke inspanningen leveren om afwijkingen van de briefing te voorkomen en zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen die nodig zijn voor het succesvol afronden van het project.

d. De opdrachtgever stemt ermee in om tijdig en adequaat feedback te geven op de voortgang van het project om eventuele afwijkingen van de briefing te minimaliseren.

e. Deze clausule vormt een integraal onderdeel van dit contract en kan alleen schriftelijk worden gewijzigd door beide partijen."

Artikel 16 - Overdracht 

16.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. 

Artikel 17 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

17.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing. 

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Den Bosch.